Tìm kiếm trên 5668 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

“Bùng nhùng” sở hữu trí tuệ

“Bùng nhùng” sở hữu trí tuệ Duy Minh Đầu tư “Thực trạng doanh nghiệp (DN) bị vướng về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) khi sản xuất, kinh doanh và…

11:10 22-05-2006

Ý kiến của Hội luật gia Tp. Đà Nẵng

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hội luật gia Tp. Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, chúng tôi thấy nội…

11:09 22-05-2006

TS. Lê Nết góp ý về quyền tác giả

3. Các ý kiến đóng góp khác 3.1 Các qui định chung - Định nghĩa "người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ" (Điều 3.4): thuật ngữ này được dịch…

11:07 22-05-2006