Tìm kiếm trên 5098 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước           Trả lời Công văn số 11909/BTC-UBCK của Bộ Tài chính ngày 01/10/2018 về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật…

11:28 27-11-2018

VCCI_ Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải

Kính gửi: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải Trả lời Công văn số 11133/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị…

09:58 02-11-2018