Tìm kiếm trên 5647 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của…

17:00 21-03-2023

VCCI_ Góp ý Dự thảo Luật Lưu trữ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Trả lời Công văn số 6523/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật Lưu trữ (sau đây gọi tắt…

10:43 16-02-2023