Tìm kiếm trên 2561 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2561 Dự thảo
5168 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam đối với phán quyết của Trọng tài nước ngoài và bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Toà án nhân dân tối cao đang xây dựng 02 Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật…

Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về lưu…