Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Hồ sơ lưu trữ

DỰ THẢO LUẬT DƯỢC (SỬA ĐỔI)

QUỐC HỘI Luật số:         /2016/QH13                                                             Dự thảo 6 22/3/2016   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT DƯỢC (sửa đổi)…

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI Luật số:        /2016/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dự thảo ngày 17/3/2016)                                              LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ…