Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3876 Dự thảo
5806 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Tư pháp

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 QUỐC HỘI                                                                                                                                                                                                   Luật số:       /2016/QH14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Hiến…