Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2950 Dự thảo
5381 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Tài chính

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI Luật số:        /2016/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dự thảo ngày 17/3/2016)                                              LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ…

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất,nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu, hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt…