Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2196 Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Tài chính

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI Luật số:        /2016/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Dự thảo ngày 17/3/2016)                                              LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ…

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

    BỘ TÀI CHÍNH – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _______________ Số:         /2014/TTLT/BTC-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­________________________…