Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN (3.2016)

Ngày đăng: 13:27 30-03-2016 | 2436 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

            ­QUỐC HỘI

Luật số:          /2016/QH13

DỰ THẢO

(Trình Quốc hội cho ý kiến)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

LUẬT

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện việc tiếp cận thông tin; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước[1] trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông tin là tin được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra là thông tin đã được người có thẩm quyền của cơ quan đó ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản.

3. Thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã nắm giữ là thông tin mà Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

4. Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin.

5. Cung cấp thông tin là việc cơ quan nhà nước công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.[1] Phần chữ in đứng, đậm được tiếp thu và chỉnh lý.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo giải trình Luật tiếp cận thông tin

Ngày nhập

30/03/2016

Đã xem

2436 lượt xem

Dự thảo Luật tiếp cận thông tin (3.2016)

Ngày nhập

30/03/2016

Đã xem

2436 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com