Theo dõi (1)

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Ngày đăng: 16:14 01-11-2016 | 2734 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: …/201../QH14

LUẬT

Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật hình sự

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của
Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số
100/2015/QH13:

          1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

          “Điều
9. Phân loại tội phạm

          1.
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội
của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành
bốn loại sau đây:

          a) Tội phạm ít
nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn
mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội
ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

          b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính
chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do
Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

          c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có
tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình
phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15  năm tù;

          d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có
tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của
khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20
năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

          2. Việc phân loại tội phạm áp dụng đối với pháp
nhân thương mại phạm tội căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội
của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định tương
ứng tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209,
210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245 và 246 của Bộ
luật này.”

          2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12
như sau:

          “2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên,
nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do
cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây:

          a) Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội cố ý
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội
hiếp dâm); Điều 142
(tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 143 (tội cưỡng dâm); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua
bán người dưới 16 tuổi);

          b) Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc
nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171
(tội cướp giật tài sản); Điều 173 (tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (tội hủy
hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản);

         c) Điều 248 (tội sản xuất
trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy);

          d)
Điều 265 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 266 (tội đua xe trái phép);

          đ) Điều 286 (tội phát tán chương trình tin học
gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 287 (tội cản trở hoặc gây rối loạn
hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 289 (tội xâm nhập trái phép vào mạng
máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác); Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản);

          e) Điều 299 (tội khủng bố);
Điều 303 (tội phá hủy công trình,
cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc
gia); Điều 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận
chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí
quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự).”

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ngày nhập

20/11/2017

Đã xem

2734 lượt xem

Tờ trình Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Ngày nhập

20/11/2017

Đã xem

2734 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com