Tìm kiếm trên 5230 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Kính gửi: Cục Điện ảnh                                                       Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch             Trả lời Công văn số 2597/BVHTTDL-ĐA ngày 08/07/2019của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Ý kiến của VCCI 15:54 01-10-2019