Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Hồ sơ lưu trữ

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

CHÍNH PHỦ _________ Số:        /2016/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________ Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2016 DỰ THẢO…

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI Luật số:        /2015/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo                                              LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT…