• Bộ Tài chính

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Y tế

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Công Thương

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Dự thảo này quy định về quy định việc đấu thầu thuốc hóa dược, thuốc phóng xạ, chất đánh dấu, sinh phẩm, vắc xin, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập bao gồm: việc phân chia gói thầu, nhóm thuốc; lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng; quy định mua sắm thuốc tập trung và đàm phán giá thuốc sử dụng nguồn vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và các cơ sở y tế

Bộ Y tế 11:02 01-02-2023 4 File đính kèm

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo này quy định về các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất GSM, W-CDMA, E-UTRA gồm máy điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin,...) và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Dự thảo này quy định về các chỉ tiêu kỹ thuật thiết yếu của bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần 9 200 – 9 500 MHz.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bộ phát đáp ra đa (doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin,...) và các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.