• Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Công Thương

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Y tế

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư về Hệ thống tài khoản kế toán và Chế độ báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng

Dự thảo này quy định về một số tài khoản cấp II, III về dự phòng rủi ro, hoạt động cho vay, các khoản nợ, giao dịch mua và bán giấy tờ có giá trên Hệ thống tài khoản kế toán; sửa đổi cách lấy số liệu từ Bảng cân đối tài khoản, bổ sung hoạt động phân tích chất lượng dư nợ đối với Chế độ báo cáo tài chính. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Dự thảo này quy định về chủ thể nộp phí, lệ phí; đồng tiền sử dụng để thu phí; mức phí áp dụng đối với công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch; mức phí quản lý đối với quỹ mở; Biểu mức thu phí, lê phí trong lĩnh vực chứng khoán. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV; hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh; tiêu chí lựa chọn, chi phí hỗ trợ với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…. Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

16:41 28-10-2021 3 File đính kèm

Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài[

Dự thảo này quy định về bổ sung quy định về hình thức tiền gửi rút trước hạn; yêu cầu TCTD và khách hàng phải thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi, quy định rõ trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ/một phần tiền gửi, niêm yết lãi suất rút trước hạn tiền gửi.... Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức gửi tiền tại tổ chức tín dụng.

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.