Tìm kiếm trên 2338 dự thảo

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Y tế

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối

Dự thảo này quy định về Thông tư này quy định về điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi tắt là tiền tệ và ngân hàng) của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều tra thống kê.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi

Dự thảo này quy định về Thông tư này hướng dẫn quy trình bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ cho các Dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi.. Dự kiến, văn bản tác động đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác liên quan đến quy trình chuyển đổi ngoại tệ của các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi

Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Dự thảo này quy định về Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, bao gồm các lĩnh vực: Tài chính – ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; kiểm toán nội bộ; giá; chứng khoán; dịch vụ tài chính; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động liên quan đến kinh doanh bảo hiểm.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, doanh nghiệp cung cấp hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.