• Bộ Tài chính

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Công Thương

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Dự thảo này quy định về Quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm cảu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức tài chính và phi tài chính liên quan

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.