• Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Y tế

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Dự thảo này quy định về Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.. Dự kiến, văn bản tác động đến Công dân, tổ chức Việt Nam có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội

Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Dự thảo này quy định về Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức tín dụng là hợp tác xã gồm ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.