VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Thứ Năm 17:30 12-12-2019

Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế

Trả lời Công văn số 6545/BYT-MT của Bộ Y tế về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về quản lý hoạt động huấn luyện (Điều 3)
  • Khoản 2 Điều 3 Dự thảo quy định người đứng đầu đơn vị huấn luyện phải đăng ký bằng văn bản tới Sở Y tế hoặc Bộ Y tế khi tham gia huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Quy định về thủ tục đăng ký này chưa thực sự rõ ràng ở điểm: sau khi gửi các tài liệu đăng ký (quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II) thì các tổ chức sẽ được tiến hành huấn luyện và cấp chứng chỉ hay là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải có hình thức phản hồi nào đó thì tổ chức này mới được phép hoạt động về huấn luyện và cấp chứng chỉ? Để đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về thủ tục đăng ký này.
  • Khoản 5 Điều 3 Dự thảo quy định, định kỳ 02 năm người huấn luyện phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì thời hạn phải tham dự khóa tập huấn cập nhật kiến thức của người huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động là định kỳ 05 năm. Nếu không có lý do về sự khác biệt của người huấn luyện trong hai lĩnh vực này thì đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh thời hạn định kỳ người huấn luyện về y tế lao động là 05 năm thay vì 02 năm.
  1. Trách nhiệm của đơn vị huấn luyện (Điều 10)
  • Khoản 2, 3 Điều 10 Dự thảo quy định “trong thời hạn 30 ngày trước khi tổ chức huấn luyện, đơn vị phải thông báo bằng văn bản tới Sở Y tế hoặc Bộ Y tế đơn vị tham gia hoạt động huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này”, “thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức khóa huấn luyện theo chương trình khung … về thời gian, địa điểm tổ chức khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho Sở Y tế địa phương nơi tổ chức khóa huấn luyện và/hoặc Cục Quản lý môi trường y tế”. Quy định này cần được xem xét ở các điểm sau:
  • Không rõ trong thời hạn 30 ngày trước khi tổ chức huấn luyện đơn vị huấn luyện phải thông báo nội dung gì cho cơ quan có thẩm quyền? Nếu thông báo về việc đơn vị huấn luyện đã đăng ký sẽ tiến hành huấn luyện thì không cần thiết bởi vì đơn vị này đã phải thông báo về thời gian, địa điểm huấn luyện quy định tại khoản 3 Điều 10;
  • Quy định trên yêu cầu đơn vị huấn luyện phải thực hiện quá nhiều thủ tục hành chính: thông báo về đơn vị huấn luyện (đang không rõ về nội dung thông báo); thông báo về thời gian, địa điểm huấn luyện. Điều này sẽ tạo gánh nặng về thủ tục cho các đối tượng này;
  • Quy định không rõ về cơ quan sẽ tiếp nhận thông báo của đơn vị huấn luyện là Sở Y tế hay Cục Quản lý môi trường y tế. Cụm từ “và/hoặc” không làm rõ nghĩa là: chỉ cần nộp cho một trong hai cơ quan này và có quyền lựa chọn hay là đồng thời phải nộp cho cả hai?

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 2 Điều 10, quy định rõ cơ quan nhà nước nào sẽ tiếp nhận thông báo của đơn vị huấn luyện.

  • Khoản 8 Điều 10 Dự thảo quy định cơ sở y tế huấn luyện phải gửi báo cáo tình hình huấn luyện, cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động nhưng lại không quy định rõ về phương thức gửi báo cáo. Để đảm bảo thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo quy định về phương thức gửi báo cáo là điện tử.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.