Tìm kiếm trên 5230 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Số:      2976     /PTM-PC                                                           Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015 Vv: góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản Kính gửi:…

Ý kiến của VCCI 10:54 19-11-2015