Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3876 Dự thảo
5806 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Công an

Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM   Số:                         /PTM-PC Vv góp ý về đơn giản hóa TTHC đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc…