Tìm kiếm trên 3873 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3873 Dự thảo
5806 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 190/2015/TT-BTC quy định việc quản lý chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tài chính xin ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của…