Tìm kiếm trên 3784 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3784 Dự thảo
5776 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Thông tin và truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện…