Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3594 Dự thảo
5706 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Báo cáo đánh giá, so sánh quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài với Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối quốc gia thực thi Công ước New York năm 1958 về công nhận…