Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3485 Dự thảo
5668 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản…