Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3785 Dự thảo
5776 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên môi trường

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập…