Tờ rơi: Lựa chọn nhà thầu

Thứ Ba 18:53 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 

Tải về:

Bản tiếng Việt: 

Nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức chỉ định nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Hợp đồng với nhà thầu 

Bản tiếng Anh: 

Contractors

Contractor seletion methods

Forms of direct contracting

Contractor seletion

Contractor seletion process

Bid evaluation methods

Contract