Theo dõi (4)

Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Ngày đăng: 07:40 27-01-2021 | 2769 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tài chính; Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; Tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoài, người không quốc tịch; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ có các giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới phòng chống rửa tiền,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về các biện pháp phòng ngừa rửa tiền, nhằm phát hiện, chuyển giao thông tin kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền đối với các giao dịch, hành vi nghi ngờ rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong công tác phòng, chống rửa tiền (Ví dụ: tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kế toán…); bổ sung các quy định về đình kỳ đánh giá rủi ro về rửa tiền, quản lý rủi ro về rửa tiền và biện pháp phòng ngừa về rửa tiền. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan; các tổ chức khác có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/02/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

27/01/2021

Đã xem

2769 lượt xem

Dự thảo Đánh giá tác động

Ngày nhập

27/01/2021

Đã xem

2769 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày nhập

27/01/2021

Đã xem

2769 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

27/01/2021

Đã xem

2769 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com