Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3718 Dự thảo
5764 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền…