Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3821 Dự thảo
5787 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội  Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ…