Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3785 Dự thảo
5776 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án…

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo theo trình tự rút gọn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị…