Tìm kiếm trên 3485 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3485 Dự thảo
5668 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…