VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Thứ Sáu 15:03 18-03-2022

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 14600/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Trong mấy năm trở lại đây, đăng ký doanh nghiệp là một trong những thủ tục có mức độ cải cách, đột phá nhất trong các thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Cùng với cải cách trong thủ tục hành chính, lệ phí đăng ký doanh nghiệp liên tục giảm kể từ năm 2017 (so với năm 2016, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm 75%, từ 200.000 đồng/lần xuống còn 50.000 đồng/lần. Đặc biệt, hoạt động đăng ký doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử được miễn phí), góp phần đáng kể giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Nhà nước trong hoạt động giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường.

 Trong lần sửa đổi quy định liên quan đến mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, Dự thảo tập trung điều chỉnh quy định về quản lý phí, lệ phí, trong đó sửa đổi về tỷ lệ Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được giữ lại để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. So với quy định hiện hành, tỷ lệ điều chỉnh này là khá lớn.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: “căn cứ tính chất, đặc điểm của các khoản phí và nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí lập dự toán thu, chi và tỷ lệ để lại tại Đề án thu phí, trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Nghị định này”. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình làm rõ hơn căn cứ điều chỉnh tỷ lệ số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được trích để lại và các tác động. Bởi vì việc điều chỉnh giảm nếu chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động vận hành, đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các dịch vụ cơ quan này cung cấp cho doanh nghiệp

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.