VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Thứ Tư 11:35 09-09-2020

Kính gửi: Cục Hóa chất, Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 6301/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về bổ sung vật liệu nổ công nghiệp mới vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-BCT thì tổ chức sản xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp mới chưa có trong Danh mục quy định tại Phụ lục I thì phải gửi văn bản đăng ký đến Bộ Công Thương để công nhận kết quả đăng ký, xem xét và bổ sung vào Danh mục. Thông tư 13/2018/TT-BCT không có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký để vật liệu nổ công nghiệp mới được đưa vào trong Danh mục.

Mặc dù, một số quy định tại Thông tư 13/2018/TT-BCT và Dự thảo có liên quan đến thủ tục đăng ký này, ví dụ:

  • Mẫu Giấy đăng ký bổ sung vật liệu nổ công nghiệp mới có các nội dung về: Hồ sơ thiết kế bao gói, quy cách sản phẩm; Bản công bố hợp quy hoặc hợp chuẩn theo quy định; Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của tổ chức thử nghiệm được chỉ định và kết quả nổ công nghiệp đối với vật liệu nổ công nghiệp mới sản xuất lần đầu; kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc kết quả thử nổ công nghiệp đối với vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu (Phụ lục kèm Dự thảo).

Tuy nhiên, không rõ khi gửi Mẫu Giấy đăng ký này, tổ chức, cá nhân có phải nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh các nội dung này không?;

  • Trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ “Tiếp nhận đăng ký vật liệu nổ công nghiệp mới; thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp Nhà nước kiểm tra các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật trong phòng thí nghiệm và giám sát việc thử nổ công nghiệp để công nhận kết quả đăng ký, xem xét và đề nghị bổ sung vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp” (khoản 2 Điều 1 Dự thảo). Quy định này có thể được hiểu, trong quá trình xem xét để bổ sung vào Danh mục, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp Nhà nước để kiểm tra và giám sát việc thử nổ công nghiệp.

Tuy nhiên, quy trình để thành lập Hội đồng này như thế nào? Thành phần gồm những ai? Thời hạn để thành lập Hội đồng như thế nào kể từ khi tiếp nhận đăng ký; thời hạn bao lâu có quyết định bổ sung vào Danh mục hay không kể từ khi có kết quả từ Hội đồng nghiệm thu …?

Tóm lại, để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung vào Dự thảo trình tự, thủ tục đăng ký vật liệu nổ công nghiệp mới vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.