VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thứ Tư 14:33 14-07-2021

Kính gửi: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản

Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 1548/BXD-QLN của Bộ Xây dựng đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của hiệp hội, có một số ý kiến sơ bộ ban đầu như sau:

  1. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Dự thảo thì đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội đã được mua, thuê mua theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì trong đơn đăng ký mua nhà của người mua phải được “Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Dự thảo thì Danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. Như vậy, dựa vào thông tin được công khai có thể nhận biết được các đối tượng đó đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội hay chưa, do đó yêu cầu trong Đơn phải có xác nhận của Sở Xây dựng địa phương như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Dự thảo là chưa hợp lý, gây gia tăng thủ tục cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này.

Trong trường hợp vẫn giữ quy định đề nghị quy định rõ trong Dự thảo thủ tục để có thể có được xác nhận này.

  1. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Khoản 1 Điều 15 Dự thảo quy định các nội dung chính của hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Các nội dung này không có tính đặc thù khác hơn so với các hợp đồng mua bán nhà ở khác, vì vậy không cần thiết phải quy định tại Dự thảo. Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản hợp đồng theo quy định của Luật Nhà ở 2014, Bộ luật dân sự 2014 và có thể sử dụng mẫu hợp đồng theo quy định tại Dự thảo, vì vậy đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 1 Điều 15 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.