VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết về thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ Sáu 12:29 03-06-2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số 1002/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/5/2022 của Quý Cơ quan đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

VCCI cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và rất hoan nghênh quan điểm giảm lệ phí đăng ký kinh doanh để khuyến khích các loại hình doanh nghiệp cùng phát triển. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, VCCI có một số ý kiến như sau:

I. Về dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết (Mục I)

Mục I của Dự thảo Tờ trình mới chỉ có “1. Căn cứ pháp” (lý?), gồm “căn cứ” một số luật, nghị định và thông tư liên quan. Tuy nhiên, đây mới chỉ là liệt kê các căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết mà chưa phải là lý giải về sự cần thiết.

Do đó, đề nghị Quý Cơ quan rà soát, bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

 • Căn cứ (cơ sở) pháp lý: diễn giải những nội dung gì là yêu cầu, định hướng trong các quy định phạm pháp luật dẫn tới phải ban hành Nghị quyết này (chứ không liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ để ban hành Nghị quyết);
 • Việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn: (i) nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quy định hiện hành (nếu có), (ii) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…
 1. Về quan điểm chỉ đạo (Điểm 2 Mục II)

Dự thảo nêu quan điểm chỉ đạo là (i) phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan, và (ii) đảm bảo khả thi và phù hợp điều kiện với điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương và thực tế hiện nay.

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét và bổ sung việc bảm đảm phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và/hoặc các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đây về vấn đề này.

 1. Về đối tượng áp dụng (Mục III)

Dự thảo Tờ trình chỉ có một Điều duy nhất nên không cần đánh số mà đưa luôn nội dung vào Mục III.

Dự thảo Tờ trình nêu đối tượng áp dụng của Nghị quyết được quy định là “Hộ kinh doanh; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Tuy nhiên, đề nghị Quý Cơ quan rà soát lại, quy định về nhóm đối tượng như vậy là chưa đầy đủ, chưa chính xác. Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, thì đối tượng áp dụng sẽ phải gồm bên nộp, bên thu và các bên liên quan.

Về phía đối tượng nộp: khi một cá nhân, một nhóm cá nhân hay tổ chức muốn thành lập Hộ kinh doanh hay Hợp tác xã thì phải nộp hồ sơ hợp lệ và nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Như vậy, nghĩa vụ đóng lệ phí đăng ký kinh doanh thuộc về tổ chức, cá nhân đó chứ không phải hộ kinh doanh, hợp tác xã (vì chưa chính thức được thành lập).

Do đó, đề nghị Quý Cơ quan điều chỉnh quy định về đối tượng áp dụng của Nghị quyết này là:

a) Người nộp lệ phí:

Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

b) Tổ chức thu lệ phí:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết (Mục IV)

Mục này nên mô tả quá trình xây dựng dự thảo qua các bước. Công việc rà soát, tham khảo mức thu lệ phí một số tỉnh là công việc của cơ quan soạn thảo và  việc mong muốn khuyến khích các loại hình doanh nghiệp cùng phát triển để từ đó điều chỉnh giảm lệ phí cấp giấy đăng ký kinh doanh là rất đáng hoan nghênh, là một trong những căn cứ thực tiễn để ban hành Nghị quyết chứ không nên đưa vào Mục IV này.

Các nội dung đang nêu trong Mục IV của Tờ trình về việc đề nghị giữ nguyên, đề nghị điều chỉnh một số quy định nên đưa vào phần Nội dung và bố cục của dự thảo Nghị quyết.

Mục IV chỉ nên nêu đúng về quá trình này, do đó đề nghị Quý Cơ quan cân nhắc nêu rõ quá trình gồm:

 • Thành lập cơ quan soạn thảo;
 • Xây dựng dự thảo, tờ trình và các tài liệu khác thuộc hồ sơ (nếu có);
 • Tổ chức lấy ý kiến;
 • Tổ chức thẩm tra…
 1. Về mức thu lệ phí (khoản 3 Mục V)

Dự thảo Tờ trình nêu bốn nội dung thu là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;
 • Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc bản sao trích lục nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

Về mặt thuật ngữ, hiện nay theo quy định pháp luật, đối với hộ kinh doanh là “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” và đối với hợp tác xã là “Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã” chứ không phải là “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Do đó, đề nghị Quý Cơ quan rà soát sử dụng thuật ngữ cho phù hợp.

Đối với các hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/8/2014 có nhu cầu đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhưng không thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã thì phải gửi giấy đề nghị cấp đổi đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và đề nghị Quý Cơ quan cũng xem xét có nội dung thu phí này (thu hoặc miễn).

Tại Mục IV (Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết) có nêu: “Đề nghị điều chỉnh Mục 1, điểm c, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã từ mức 100.000 đồng/lần cấp xuống 50.000 đồng/lần cấp”.

Tuy nhiên, mức thu đối với Hộ gia đình tại Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND nói trên đã là 50.000 đồng (chứ không phải là 100.000 đồng), như vậy ở dự thảo Nghị quyết mới này, mức thu giữ nguyên chứ không giảm.

Do đó, trên theo quan điểm giảm lệ phí đăng ký kinh doanh để khuyến khích các loại hình doanh nghiệp cùng phát triển, đề nghị Quý Cơ quan xem xét điều chỉnh giảm mức thu đối với Hộ kinh doanh ở Nghị quyết.

II. Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 1. Về căn cứ pháp lý

Do Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã nên không cần trích dẫn căn cứ pháp lý là Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 1. Về đối tượng nộp lệ phí

Đề nghị xem xét ý kiến về đối tượng nộp đã nêu tại phần góp ý dự thảo Tờ trình ở trên.

 1. Về mức thu lệ phí

Đề nghị xem xét ý kiến về mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh đã nêu tại phần góp ý dự thảo Tờ trình ở trên.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Rất mong Quý Cơ quan cân nhắc để hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn.