VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định và nội dung Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ Sáu 16:00 03-06-2022

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số Công văn số 444/SCT-QLTM&XNK của Quý Cơ quan đề nghị góp ý dự thảo Quyết định và nội dung Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Qua nghiên cứu tài liệu, VCCI nhận thấy việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ có mục tiêu chung nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của Chính phủ, của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế (ngoài nhà nước) đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả hệ thống chợ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thu hút nhiều đối tác, khách hàng buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản phẩm; đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cùng với vai trò chỉ đạo, điều hành của nhà nước trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, cần đảm bảo công khai, minh bạch để công tác này được triển khai hiệu quả, thật sự là động lực để thúc đẩy công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ ngày càng khang trang, văn minh. Quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng chợ cần thuận lợi, đồng thời cần có cơ chế chính sách hỗ trợ trong chuyển đổi mô hình quản lý chợ để thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển chợ, đặc biệt là đối với các chợ kém lợi thế thương mại, chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Về cơ bản, bản Dự thảo đã được soạn thảo công phu, bao hàm được các nội dung và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, với các quy định khá rõ ràng gắn với phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

I. Về dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định

 1. Về thời điểm có hiệu lực của Quyết định (Điều 2)

Đề nghị Quý Cơ quan xác định luôn thời điểm (ngày… tháng… năm…) có hiệu lực tại Điều 2, chứ không quy định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 1. Về các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định (Điều 3)

Điều 3 của Dự thảo quy định: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố… Đề nghị Quý Cơ quan không viết tắt ở Quyết định, chỉ viết tắt ở Quy định khi đã ghi chú từ viết tắt và sử dụng sau đó.

II. Về Quy định ban hành kèm theo Quyết định

 1. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Điều 2 của Dự thảo có ba khoản:

 1. Quy định này điều chỉnh đối với chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 đang hoạt động phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của tỉnh về chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư, hiện đang được Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) giao cho Ban quản lý, Tổ quản lý hoặc cá nhân quản lý, kinh doanh, khai thác.
 2. Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi chợ.
 3. Các chợ thực hiện phương thức thu hút nhà đầu tư mua lại tài sản trên đất, đầu tư xây dựng mới trên nền chợ cũ và các chợ được xây dựng tại các vị trí quy hoạch mới bằng nguồn vốn huy động của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh tại quy định này.

Đối tượng áp dụng là các chủ thể, gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong khi đó khoản 1 và khoản 2 nhắc đến việc điều chỉnh đối với các chợ. Do đó đề nghị Quý Cơ quan xem xét chuyển khoản 1 và 3 của Điều 2 lên Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh).

 1. Nguyên tắc chuyển đổi (Điều 3)

Do đã chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản lý và khai thác chợ, đề nghị Quý Cơ quan xem xét đưa thêm vào Dự thảo nguyên tắc “6. Nhà nước không giữ cổ phần chi phối trong các Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (trừ một số chợ đầu mối, chợ hạng 1 nằm ở vị trí trung tâm có tầm ảnh hưởng kinh tế của huyện, thị, thành sẽ do UBND tỉnh quyết định nắm cổ phần chi phối)”.

 1. Thành lập Ban chuyển đổi chợ (Điều 6)

Khoản 3 Điều 6 Dự thảo hiện quy định “Thành viên Ban chuyển đổi chợ cấp huyện gồm: Trưởng ban là Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Phó ban Thường trực là Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (hoặc phòng Kinh tế đối với thành phố); Phó ban là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan của huyện, thành phố.”

Để việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện được hiệu quả hơn, đảm bảo công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao, đề nghị Quý Cơ quan cân nhắc bổ sung thêm vào cuối nội dung trên: “đại diện tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, khai thác chợ được chuyển đổi; lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, đoàn thể và lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, cấp xã khác (nếu cần)”.   

 1. Xây dựng phương án chuyển đổi chợ (Điều 8)

Các nội dung tại Điều 8 này cần bám sát nội dung bước 3 đã quy định tại Điều 5 (gồm Xây dựng, thẩm định và phê duyệt Phương án).

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét đưa vào Dự thảo nội dung mang tính nguyên tắc và quy định rõ cấp chịu trách nhiệm lập phương án chuyển đổi mô hình chợ. Điều 6 của Dự thảo có đề cập Ban chuyển đổi chợ cấp huyện, tuy nhiên, nên xem xét phân cấp chịu trách nhiệm theo từng loại chợ (hạng 1, 2, 3), ví dụ như:

 1. Phương án chuyển đổi mô hình chợ được lập trên cơ sở Kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ được phê duyệt

Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập phương án chuyển đổi mô hình chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh.

Ban chuyển đổi chợ cấp huyện chịu trách nhiệm lập phương án chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn (chợ hạng 2, hạng 3); phân công và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý chợ hoặc cơ quan chuyên môn giúp việc tham gia các nội dung của phương án chuyển đổi đối với từng chợ trên địa bàn.

Mỗi cấp Ban chuyển đổi chợ có quy trình thành lập, thành phần và nhiệm vụ riêng. Ví dụ:

 • Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương. Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Công Thương; Phó Trưởng Ban thường trực là Giám đốc Sở Công Thương; thành viên Ban chuyển đổi là đại diện lãnh đạo một số sở ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (nơi có chợ dự kiến chuyển đổi).
 • Ban chuyển đổi chợ cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế – Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế. Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Trưởng Ban là lãnh đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế; thành viên Ban chuyển đổi chợ đại diện lãnh đạo một số phòng ban, Tổ trưởng tổ quản lý chợ do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Khi tiến hành chuyển đổi chợ nào thì mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ và Trưởng Ban quản lý chợ đó làm thành viên.

Bên cạnh đó cũng nên quy định từ đầu thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình chợ (hiện đang để ở khoản 4 Điều 8):

 1. Phương án chuyển đổi mô hình chợ hạng 1 do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 2. Phương án chuyển đổi mô hình chợ hạng 2, hạng 3 do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

5. Các nội dung cơ bản của Phương án chuyển đổi chợ (khoản 1 Điều 8)

Khoản này quy định các nội dung cơ bản, gồm:

 1. a) Căn cứ pháp lý;
 2. b) Thông tin về hiện trạng chợ;
 3. c) Xác định hình thức, phương thức chuyển đổi chợ;
 4. d) Phương án quản lý, khai thác chợ sau chuyển đổi;

đ) Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình;

 1. e) Các nội dung khác (nếu có).

Để quy định cụ thể, rõ ràng hơn, thuận lợi hơn khi áp dụng, đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung và làm rõ hơn một số nội dung, ví dụ như:

 • Hiện trạng về tài sản: Thực hiện kiểm kê, xác định lại giá trị toàn bộ tài sản. Điểm b có quy định chung về “Hồ sơ về công nợ, kiểm kê tài sản tại thời điểm chuyển đổi”, tuy nhiên cần làm rõ hơn các nội dung như: báo cáo quyết toán hoặc báo cáo tài chính, sổ sách tài liệu thu chi của chợ sau khi đã thực hiện kiểm kê, đánh giá xác định giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi;
 • Phương án quản lý, sử dụng đất đai: Xác định vị trí, phạm vi ranh giới đất chợ sau khi chuyển đổi; đối với chợ thực hiện phương án di dời sang vị trí khác hoặc mở rộng đất chợ tại vị trí cũ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Xác định vị trí khu đất di dời chợ (vị trí chợ mới) hoặc ranh giới mở rộng đất chợ và xin ý kiến chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền trước khi lập Phương án chuyển đổi chợ; khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có) và dự kiến tiền sử dụng đất;
 • Phương án tiếp nhận, bố trí, sắp xếp giải quyết chế độ cho người lao
  động thuộc Ban quản lý chợ: (i) Trường hợp cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Ban quản lý chợ chuyển đổi được tiếp nhận, bố trí sắp xếp việc làm và bảo đảm các chế độ liên quan theo quy định của pháp luật về lao động (nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc tại chợ sau chuyển đổi), (ii) Trường hợp cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Ban quản lý chợ chuyển đổi không được tiếp nhận, bố trí sắp xếp việc làm: giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;
 • Phương án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo chợ (nếu có): phải
  nằm trong phương án chuyển đổi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (gồm các nội dung như: thiết kế sơ bộ, vị trí, địa điểm, quy mô, nội dung đầu tư, dự kiến vốn đầu tư, dự kiến phương án bố trí mặt bằng, giá dịch vụ, phương án hỗ trợ các hộ kinh doanh đối với chợ tiến hành xây dựng tại địa điểm mới sau khi chuyển đổi…). Phương án bố trí chợ tạm (nếu có);
 • Phương án xử lý tài sản, công nợ (nếu có): Ban quản lý chợ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chưa thành lập Ban quản lý chợ có trách nhiệm xác nhận công nợ tại thời điểm chuyển đổi và thực hiện thanh lý giữa các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Xem xét ở các trường hợp khác nhau, ví dụ như: (i) Trường hợp chợ thực hiện phương án di dời sang vị trí khác theo quy hoạch; (ii) Trường hợp chợ thực hiện phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí chợ đang hoạt động theo quy hoạch; (iii) Trường hợp đối với chợ được đầu tư từ các nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại…;
 • Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ…

Bên cạnh đó, đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung trong Phương án cơ chế khuyến khích hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình chợ đối với những chợ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, chợ có khả năng thu hồi vốn chậm, khó khăn trong quá trình chuyển đổi mô hình chợ thì đơn vị lập phương án chuyển đổi mô hình chợ đề xuất cơ chế hỗ trợ để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi, vì hiện nay khó thu hút vốn đầu tư để chuyển đổi đối với những chợ như vậy.

 1. Lấy ý kiến về phương án chuyển đổi chợ (khoản 2 Điều 8)

Việc lấy ý kiến công khai minh bạch sẽ tạo sự đồng thuận cao hơn trong quá trình chuyển đổi chợ, đặc biệt là sự đồng thuận của các cá nhân, các hộ đang kinh doanh trong chợ. Do đó, để việc lấy ý kiến này được thuận lợi và hiệu quả hơn, bên cạnh các nội dung trong Dự thảo, đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung một khoản để làm rõ về việc lấy ý kiến các hộ kinh doanh trong chợ:

b) Tổ chức lấy ý kiến các hộ kinh doanh trong chợ:

– Đối tượng lấy ý kiến;

– Nội dung lấy ý kiến;

– Thời gian lấy ý kiến (thời gian cho mỗi lần lấy ý kiến là bao nhiêu ngày, ví dụ: 15 đến 30 ngày);

– Tỷ lệ đồng thuận Phương án chuyển đổi chợ: đề nghị quy định rõ tỷ lệ đồng thuận tối thiểu (ví dụ: phải đạt tối thiểu 70% tổng số hộ kinh doanh được lấy ý kiến) thì Phương án mới được xem xét thẩm định;

– Nếu sau một số lần (ví dụ: ba lần) tổ chức lấy ý kiến đồng thuận không đạt tối thiểu tỷ lệ % theo quy định, Ban Chuyển đổi chợ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định..

 1. Thẩm định phương án chuyển đổi chợ (khoản 3 Điều 8)

Dự thảo đã quy định cơ quan thẩm định phương án chuyển đổi chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3. Để chặt chẽ hơn, đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung nội dung: Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định phương án và các văn bản có liên quan, những ý kiến chưa thống nhất trong ban chuyển đổi chợ, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình chợ.

 1. Thông báo phương án chuyển đổi chợ (khoản 5 Điều 8)

Khoản 5 Điều 8 của Dự thảo có điểm a và b quy định về việc công bố công khai phương án chuyển đổi chợ và trách nhiệm của Ban chuyển đổi chợ, tuy nhiên, Dự thảo chưa xác định rõ thời điểm và khoảng thời gian công khai phương án chuyển đổi chợ. Đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung vào khoản 5 này hai nội dung trên một cách cụ thể, ví dụ:

 • Phương án chuyển đổi sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phải
  được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở ban quản lý chợ và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có chợ chuyển đổi chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày được phê duyệt để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện;
 • Thời gian thông báo công khai Phương án chuyển đổi chợ theo quy định
  được thực hiện ít nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc.
 1. Điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã được giao kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (khoản 4 Điều 10)

Việc lựa chọn, giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng, do đó, các yêu cầu về nội dung đề xuất, về năng lực, quy trình lựa chọn phải rõ ràng.

Do đó, đề nghị Quý Cơ quan xem xét quy định lại cho rõ các nội dung tại khoản 4 thành các các tiêu chí đánh giá xét chọn doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, ví dụ:

 • Năng lực tài chính của doanh nghiệp, Hợp tác xã;
 • Năng lực quản lý chợ của Doanh nghiệp, Hợp tác xã;
 • Sự phù hợp của phương án kinh doanh, khai thác và quản lý chợ của doanh nghiệp/ Hợp tác xã đề xuất với phương án kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đã được phê duyệt: Kế hoạch tổ chức quản lý; Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa;
 • Khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ (hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước đã đầu tư xây dựng chợ, đóng góp ngân sách địa phương, thu hút lao động địa phương…).

Trên cơ sở các tiêu chí này, Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tổ chức đánh giá, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, đây cũng là các căn cứ để các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ chuẩn bị các nội dung trong đề xuất.

Bên cạnh đó, đề nghị Quý Cơ quan rà soát để các tiêu chí đưa ra rõ ràng, ví dụ: Dự thảo quy định doanh nghiệp, hợp tác xã phải đảm bảo ”có vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn tối thiểu bằng tổng vốn đầu tư chợ”. Các doanh nghiệp đều có vốn chủ sở hữu nhưng mức vốn có tỷ lệ là bao nhiêu trên tổng vốn đầu tư chợ thì được coi là đáp ứng điều kiện?

Theo Luật Hợp tác xã 2012, các nguồn vốn của hợp tác xã gồm: vốn điều lệ (khoản 3 Điều 4), vốn hoạt động (Điều 45), nhưng không có quy định về vốn chủ sở hữu của hợp tác xã. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã) nên quy định về vốn chủ sở hữu của hợp tác xã là chưa hợp lý.

 1. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ (Điều 13)

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung thời hạn cụ thể để ”Ban chuyển đổi chợ thông báo chính thức bằng văn bản đến doanh nghiệp, hợp tác xã được lựa chọn tiếp nhận và quản lý chợ trong thời hạn chậm nhất là … ngày kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định công nhận”.

Thêm vào đó, để triển khai thực hiện quyết định công nhận và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng cần quy định thời hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ kể từ khi nhận được quyết định công nhận quản lý chợ. Trong quá trình triển khai có vướng mắc phải có văn bản báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận mới được triển khai tiếp.

 1. Trách nhiệm của các sở, ngành (Điều 14)

Dự thảo đã quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Các sở, ngành liên quan.

Để trách nhiệm các cơ quan rõ ràng, cụ thể hơn, công tác phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn, đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung và điều chỉnh một số nội dung như:

 • Sở Công Thương: thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ cấp tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chuyển đổi chợ giai đoạn 05 năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

+ Chủ trì tổng hợp, thẩm định kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ do Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đề ra; tổng hợp, định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi chợ;

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ nếu đơn vị không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt hoặc sau … tháng (thời hạn quy định đề xuất tại Điều 13 nói trên) không triển khai thực hiện kể từ khi có quyết định công nhận mà không được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian chuyển đổi hoặc thay đổi phương án chuyển đổi.

 • Sở Tài chính: Dự thảo quy định “a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thẩm định giá trị tài sản, các hồ sơ về tài chính, công nợ của các chợ hạng 1 làm cơ sở đấu giá, đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ”, tuy nhiên theo Quy định này không có hình thức đấu giá mà chỉ có đầu thầu hoặc giao kinh doanh, khai thác, do đó đề nghị bỏ nội dung “đấu giá”. Bên cạnh đó, đề nghị quy định Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản của chợ để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn việc xử lý, thanh toán tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và vốn đóng góp của các hộ tiểu thương sang loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo các quy định hiện hành.
 • Sở Tài Tài nguyên và Môi trường: đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm:

+ Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cho thuê đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ;

+ Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về môi trường trong quản lý chợ.

          Đề nghị Quý cơ quan bổ sung Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, với trách nhiệm tương tự Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ví dụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, vận động, thành lập mới các doanh nghiệp quản lý chợ; tăng cường năng lực về vốn, về trình độ quản lý doanh nghiệp đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện việc quản lý chợ.

 1. Chế độ báo cáo định kỳ

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình, tiến độ triển khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng, hàng năm  về Sở Công Thương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi chợ cấp tỉnh, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • Về từ viết tắt

Khoản 5 Điều 3 có từ viết tắt HTX mà chưa có giải thích trước đó, đề nghị Quý Cơ quan bổ sung ghi chú trước khi viết tắt, hoặc cân nhắc bổ sung một Điều về từ viết tắt và/hoặc các cụm từ viết ngắn gọn để sử dụng trong Quy định cho ngắn gọn hơn.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Rất mong Quý Cơ quan cân nhắc để hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn.