Tìm kiếm trên 5113 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_ Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải và Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải

Kính gửi: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải Trả lời Công văn số 11133/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị…

09:58 02-11-2018