Tìm kiếm trên 5044 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI góp ý về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên

Kính gửi: Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài chính Sau khi nhận được Công văn số 10958/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 17/8/2017 về việc đề nghị góp ý…

Ý kiến của VCCI 17:50 05-10-2017