Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2910 Dự thảo
5360 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…