Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2196 Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang soạn thảo một số văn bản điều chỉnh hoạt động ngoại hối…