Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3834 Dự thảo
5792 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số…