Tin mới nhất

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

Thứ Sáu 09:37 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014 TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2014 2014 MEI REPORT: SUMMARY Đối tượng đánh giá của MEI 2014 là các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh mà 14 Bộ liên quan nhiều nhất tới doanh nghiệp thực hiện trong…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012

Thứ Sáu 09:22 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012 (Ministerial Effectiveness Index – MEI), được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

Thứ Năm 11:22 28-09-2017

MEI 2011 : Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (Ministerial Effectiveness Index - MEI) được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành luật về kinh…

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ Năm 10:45 28-09-2017

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Kiến nghị đối với Điều 292 Bộ luật hình sự năm 2015 Rà soát Bộ luật hình sự 2015 Góp ý Dự án luậtsửa đổi, bổ sung phụ lục 4 luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề…

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015)

Thứ Năm 10:30 28-09-2017

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015) HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Law on Export duty, Import duty Recommendations on Drafting Law on amending, supplementing some articles of VAT Law, Excise Law and Law on Tax Administration Recommendations on Drafting Civil code (amended) Recommendations on Drafting Law on Access to…

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015)

Thứ Năm 10:19 28-09-2017

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015) HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Các luật được thảo luận, thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2015   ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO Đánh giá 18 văn bản được ban hành trong 6 tháng…

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Thứ Năm 10:07 28-09-2017

Hướng dẫn thi thành luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư năm 2014 ĐÁNH GIÁ Đánh giá ở 22 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015 mà VCCI đã…

GUIDING ON IMPLEMENTATION OF LAW ON ENTERPRISES AND LAW ON INVESTMENT 2014

Thứ Năm 09:51 28-09-2017

Guiding on implementation of Law on enterprises and Law on investment 2014 HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Decree on Business Registration Recommendations on Drafting Decree detailing and guiding some provisions of Investment Law   RECEPTIVENESS Evaluation of 22 legal documents issued in the first 6 months of 2015 with VCCI’s comments…

SỬA ĐỔI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ Năm 09:33 28-09-2017

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in Góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư…

AMENDMENT ON THE LAW ON PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENT

Thứ Tư 10:41 27-09-2017

Amendment on the Law on Promulgation of legal document HIGHLIGHTS Amendment to Law on promulgation of legal documents Suggestions to amend Decree 60/2014/ND-CP dated 19/06/2014 on printing industry Recommendations on List of prohibited business lines and conditional business lines   RECEPTIVENESS Evaluation of 12 documents issued from July to October,…