Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL

Thứ Sáu 13:49 05-10-2018

Kính gửi: Vụ Pháp chế – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 3582/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến sau:

  1. Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 1)
  • Về việc sửa đổi hồ sơ của thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định tại khoản 1 Điều 11:

Thay vì phải cung cấp bản sao có chứng thực đối với Giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như quy định tại Thông tư 15, Dự thảo sửa đổi theo hướng chỉ cần cung cấp “bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện)”.

Quy định này của Dự thảo đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, cải cách này dường như chưa thật triệt để bởi:

  • Về mặt nguyên tắc thì Giấy đăng ký hoạt động hoặc Quyết định thành lập là các loại Giấy tờ có thể kiểm chứng tính xác thực giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, do đó không cần thiết phải kiểm chứng bản sao.
  • Trong rất nhiều thủ tục hành chính có yêu cầu tương tự (yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh thành lập tổ chức như giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập), Bộ chỉ yêu cầu cung cấp bản sao các giấy tờ này (ví dụ: Hồ sơ cấp giấy phép Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 20 Nghị định 181; Hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật quảng cáo; …). Trong trường hợp, cơ quan nhà nước muốn kiểm tra thông tin, có thể tìm kiếm tra trong hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước khác (ví dụ: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Vì vậy, để đảm bảo tính cải cách thủ tục hành chính triệt để, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi giấy tờ này theo hướng chỉ cần cung cấp “bản sao” khi thực hiện thủ tục hành chính gián tiếp hoặc trực tiếp.

  • Về thủ tục kiểm tra nghiệp vụ giám định (Điều 8 Thông tư 15)

Dự thảo chỉ sửa đổi hồ sơ mà không sửa về trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định. Trong khi đó, thủ tục này có một số giai đoạn chưa thực sự rõ ràng.Ví dụ: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 15 thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo về việc “chấp nhận hồ sơ”. Sau đó sẽ thành lập hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định và thông báo kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định. Quy định này không nêu rõ: trong khoảng thời gian bao lâu kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ/cơ quan có thẩm quyền chấp nhận hồ sơ, hoạt động kiểm tra nghiệp vụ sẽ được tổ chức? Trong thời gian bao lâu kể từ thời điểm tổ chức kiểm tra, sẽ có kết quả kiểm tra?

Để đảm bảo tính minh bạch trong thủ tục kiểm tra nghiệp vụ giám định, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về các khoảng thời gian trên.

  1. Về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL (Điều 4)

Dự thảo sửa đổi hồ sơ đề nghị cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng  làm đạo cụ. Cụ thể, theo Dự thảo, thay vì phải cung cấp bản sao có chứng thực đối với Giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 06, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp “bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện)”.

Với lập luận tương tự như mục 1, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 theo hướng chỉ cần cung cấp bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.