Tìm kiếm trên 5766 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời Công văn số 5999/BTC-QLCS của Bộ Tài chính ngày 12/06/2023 về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ…

Ý kiến của VCCI 11:27 22-06-2023