Tìm kiếm trên 5705 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”

Kính gửi: Bộ Tư pháp Trả lời Công văn số 484/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ…

Ý kiến của VCCI 00:44 29-03-2023