Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày đăng: 17:13 08-12-2020 | 1701 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các phổ tần số vô tuyến điện này,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ quy định tại Điều 9 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về quy hoạch băng tần cho một số mục đích[1]; điều kiện sử dụng thiết bị wi-fi trong băng tần 5150-5250 MHz; các chú thích trong Bảng phân chia phổ tần; bổ sung quy hoạch băng tần trên 275 GHz cho nghiệp vụ Di động mặt đất và Cố định. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến các phổ tần số vô tuyến điện này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

[1] Các sửa đổi quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động (IMT); hệ thống Phát tin an toàn hàng hải kỹ thuật số (NAVDAT); thiết bị Hàng hải hoạt động độc lập (AMRD); hệ thống Kết nối tàu bay, tàu biển qua vệ tinh (ESIM).

Phiên bản 1

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày nhập

09/12/2020

Đã xem

1701 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

09/12/2020

Đã xem

1701 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

09/12/2020

Đã xem

1701 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

09/12/2020

Đã xem

1701 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

09/12/2020

Đã xem

1701 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com