Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3854 Dự thảo
5801 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư…