Tìm kiếm trên 3485 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3485 Dự thảo
5668 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo theo trình tự rút gọn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị…

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê…