Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3673 Dự thảo
5744 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Nội vụ

DỰ THẢO LUẬT LƯU TRỮ

QUỐC HỘI                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Luật số: / /QH12                                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc DỰ THẢONgày: 29/4/2009 LUẬT LƯU TRỮ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã…