VCCI_Góp ý Thông tư sửa đổi Thông tư số 16/2010/TT-NHNN về hoạt động thông tin tín dụng

Thứ Ba 10:16 08-01-2019

Kính gửi: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 8644/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

  1. Về các điều kiện kinh doanh hoạt động thông tin tín dụng

Dự thảo điều chỉnh tài liệu trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng do thay đổi về điều kiện cấp Giấy chứng nhận này trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định về các điều kiện kinh doanh).

Tuy nhiên, sự điều chỉnh này chủ yếu liên quan đến câu chữ trong các tài liệu chứ không phải là loại tài liệu. Về loại tài liệu thì lại cần căn cứ vào các điều kiện kinh doanh phải đáp ứng để được cấp Giấy chứng nhận này.

Liên quan đến điều kiện kinh doanh về hoạt động thông tin tín dụng, thời gian qua VCCI đã nhiều lần có văn bản góp ý về vấn đề này[1], trong đó đề nghị bãi bỏ các điều kiện tại Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP, cụ thể:

  • Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ;
  • Có phương án kinh doanh khả thi
  • Có tối thiểu 20 Ngân hàng Thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác

Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định về các điều kiện kinh doanh vẫn chưa điều chỉnh theo các đề xuất này của VCCI.

Vì vậy, trong thời điểm cả Dự thảo Nghị định về các điều kiện kinh doanh và Dự thảo Thông tư này đều chưa được ký ban hành, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét lại các đề xuất góp ý của VCCI về các điều kiện kinh doanh trên để điều chỉnh trong Dự thảo Nghị định về các điều kiện kinh doanh,  đồng thời sửa đổi các tài liệu trong Hồ sơ xin cấp phép tương ứng trong Dự thảo Thông tư này (theo hướng bỏ các tài liệu liên quan đến các điều kiện kinh doanh không cần thiết/bất hợp lý nêu ở trên).

  1. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Hiện tại, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp thông tin tín dụng được quy định đồng thời tại các văn bản: Thông tư 16/2010/TT-NHNN, Thông tư 27/2014/TT-NHNN, Thông tư 23/2016/TT-NHNN. Trong đó Thông tư 27 sửa đổi một phần quy định về hồ sơ cấp phép, trình tự thủ tục thẩm định tại Thông tư 16; Thông tư 23 sửa đổi toàn bộ hồ sơ cấp phép tại Thông tư 16 đồng thời bỏ quy định tương ứng tại Thông tư 27.

Dự thảo này lại sửa đổi quy định về hồ sơ tại Thông tư 16 và bỏ quy định tương ứng tại Thông tư 23, mà đáng lẽ ra là sửa đổi quy định về hồ sơ tại Thông tư 23 – quy định sửa đổi tại Thông tư 16.

Tóm lại, nếu tính cả Dự thảo Thông tư này, sắp tới sẽ  có tới 04 văn bản cùng quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép khiến cho việc thực thi là rất khó khăn cho các đối tượng áp dụng.

Để giải quyết bất cập này, đề nghị Ban soạn thảo xây dựng Dự thảo này theo hướng đưa tất cả các quy định còn hiệu lực trong các Thông tư 27, 23 vào luôn trong Dự thảo này, để bãi bỏ cả Thông tư 27/2014/TT-NHNN và Thông tư 23/2016/TT-NHNN. Như vậy, sau khi Dự thảo Thông tư này được ban hành, liên quan tới Giấy phép này, doanh nghiệp chỉ phải đọc duy nhất Thông tư này và Thông tư 16.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Công văn số 1560/PTM-PC của VCCI ngày 18/7/2018 về việc Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Góp ý tại cuộc họp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Bộ Tư pháp ngày 26/7/2018