VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

Thứ Năm 17:01 09-07-2020

Kính gửi: Vụ Truyền thông – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 3834/NHNN-TTh ngày 27/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sau khi tham vấn một số doanh nghiệp, chuyên gia, có ý kiến như sau:

Dự thảo Thông tư đã bổ sung phần căn cứ gồm Luật Tiếp cận thông tin 2016. Bản thuyết minh cũng đã viện dẫn Điều 34.1.h của Luật Tiếp cận thông tin, theo đó Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tuy nhiên, nội dung của Dự thảo chưa cụ thể hoá những vấn đề để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hoặc làm rõ một số quy định sau:

  • Quy định rõ tại Điều 8 của Dự thảo về đối tượng được cung cấp thông tin là mọi công dân Việt Nam.
  • Quy định rõ tại Điều 9 của Dự thảo về phạm vi thông tin được cung cấp phù hợp với Điều 23 và Điều 17 của Luật Tiếp cận thông tin.
  • Quy định rõ tại Điều 10 của Dự thảo về đầu mối tiếp nhận và trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân (có thể giao cho Vụ trưởng Vụ Truyền thông)
  • Quy định rõ tại Điều 11 của Dự thảo về hình thức và thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với Điều 25 của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.