VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 22/2018/TT-NHNN về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thứ Hai 09:22 23-11-2020

Kính gửi:  Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

Trả lời Công văn số 3903/TTGSNH6 ngày 26/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

Điều 1 Dự thảo (sửa đổi Điều 3.2 Thông tư 22/2018/TT-NHNN) quy định văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đề nghị Ngân hàng Nhà nước. Quy định này cần xem xét lại vì:

  • Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận được quy định tại Điều 6.1 Thông tư 22/2018/TT-NHNN chỉ mang tính chất như một Bản thuyết minh về danh sách dự kiến nhân sự (lý do, danh sách, đánh giá việc đáp ứng đủ điều kiện);
  • Tài liệu thể hiện tính pháp lý của danh sách dự kiến nhân sự trong hồ sơ đề nghị này là văn bản thông qua danh sách dự kiến nhân sự tại Điều 6.2 Thông tư 22/2018/TT-NHNN (Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Văn bản của người đại diện chủ sở hữu);

Tóm lại, việc yêu cầu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có văn bản đề nghị là không thực sự cần thiết. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng hoặc do người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền ký hoặc là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.