VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Thứ Năm 14:31 03-12-2020

Kính gửi:  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 6949/BCT-ATMT ngày 17/09/2020 của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

Dự thảo quy định về việc các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo các thông tin, dữ liệu có liên quan đến môi trường cho Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp thì hiện nay, các thông tin, dữ liệu này đã được báo cáo cho các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 37 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Qua rà soát, VCCI nhận thấy các yêu cầu báo cáo tại Dự thảo Thông tư này đa số trùng lặp với những nội dung mà doanh nghiệp đã báo cáo với cơ quan bảo vệ môi trường. Nếu tiếp tục ban hành Thông tư này thì sẽ dẫn đến tình trạng một nội dung, doanh nghiệp phải báo cáo nhiều lần cho các cơ quan nhà nước khác nhau.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo không quy định các nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp. Nếu cần thiết, Bộ Công Thương liên hệ để lấy thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp có sự khác biệt về một số thông tin mà hai cơ quan cần doanh nghiệp cung cấp thì có thể tiến hành sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT sao cho phù hợp.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.