VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

Thứ Tư 09:29 29-04-2020

Kính gửi: Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 4308/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán

Dự thảo quy định về quy trình lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí cho công tác phòng, chống thiên tai, tuy nhiên quy trình này chỉ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong thành phần của Ban Chỉ đạo còn có các tổ chức không phải là cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức này – với tư cách là thành viên, sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công[1].

Như vậy, khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công thì nguồn kinh phí cho các tổ chức này sẽ được phân bổ và quyết toán như thế nào? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phân bổ kinh phí cho các tổ chức này? Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Điều 3, Điều 4 Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/4/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Các văn bản liên quan