VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thứ Sáu 17:18 07-06-2024

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 2644/BCT-CTĐP của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Chế độ báo cáo thống kê về cụm công nghiệp (Điều 3)

– Về phương thức gửi báo cáo: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Dự thảo phương thức gửi báo cáo là “văn bản, hệ thống thư điện tử hoặc thông qua cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp (đối với Sở Công Thương, Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)”. Quy định này có thể đưa đến cách hiểu, các đối tượng gửi báo cáo, trừ Sở Công Thương, Phòng chuyên môn quản lý công thương sẽ phải gửi báo cáo bằng văn bản, thư điện tử. Để tạo sự rõ ràng và thuận lợi cho các đối tượng gửi báo cáo, đề nghị Ban soạn thảo quy định phương thức gửi báo cáo có thể được lựa chọn hoặc gửi bằng văn bản hoặc gửi qua thư điện tử, tức là điều chỉnh quy định trên theo hướng “văn bản hoặc hệ thống thư điện tử hoặc thông qua cập nhật dữ liệu …”.

– Báo cáo đột xuất: khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định “ngoài ra, các đối tượng thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Quy định này là chưa rõ về các trường hợp yêu cầu báo cáo đột xuất, có thể tạo ra nguy cơ về gánh nặng thực hiện thủ tục báo cáo cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể hơn các trường hợp yêu cầu báo cáo đột xuất.

  1. Nội dung báo cáo

Tại biểu mẫu 1.1, 1.2 về báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp, tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có yêu cầu báo cáo về “lao động làm việc thường xuyên tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật”; “lao động đang làm việc thường xuyên tại dự án trong kỳ báo cáo”. Quy định này là chưa rõ về khái niệm “lao động đang làm việc thường xuyên” được hiểu như thế nào? Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể hơn về người lao động trong trường hợp này (ví dụ: dựa trên thời hạn hợp đồng lao động) để đảm bảo thống nhất trong cách hiểu.

Trên đây là một số ý của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.